ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป (PRTR) เริ่มซื้อขาย 15 มี.ค. นี้

อังคาร ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ๐๙:๕๒
บมจ. พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป ผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลครบวงจร พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 มี.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,320 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "PRTR"
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป (PRTR) เริ่มซื้อขาย 15 มี.ค. นี้

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มสินค้าบริการ หมวดบริการเฉพาะกิจ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "PRTR" ในวันที่ 15 มีนาคม 2566

PRTR ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ได้แก่ 1) ธุรกิจ HR Outsourcing Services ให้แก่บริษัทและองค์กรชั้นนำต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทให้บริการจัดหาบุคลากรจำนวนกว่า 15,000 ราย อาทิ พนักงานขาย พนักงานโรงงาน พนักงานติดต่อลูกค้า วิศวกร ช่างเทคนิค พนักงานสำนักงาน เป็นต้น 2) บริการสรรหาบุคลากรในทุกระดับ (Recruitment Services) ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 3) บริการแพลตฟอร์มหางานออนไลน์ภายใต้ชื่อ NEXMOVE 4) บริการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์มากกว่า 200 หลักสูตรผ่านแอปพลิเคชันมือถือและเว็บไซต์ของ BLACKSMITH และ 5) บริการซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการบุคลากร

PRTR มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย IPO 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 450 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) 150 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566 ในราคาหุ้นละ 7.20 บาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,320 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 16.3 เท่า โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นางสาวริศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ "PRTR" เปิดเผยว่า บริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่หุ้น PRTR เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเชื่อมั่นว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสนับสนุนให้ PRTR ก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจการให้บริการที่ครบวงจรด้านทรัพยากรบุคคล (Total HR Solutions) ครอบคลุมการให้บริการสรรหาพนักงาน การจัดจ้างพนักงาน การจัดทำเงินเดือนและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน บริษัทได้วางกลยุทธ์เพื่อต่อยอดโอกาสการเติบโตใหม่ (New S-Curve) ด้านการพัฒนาบุคลากรและจัดหาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างครบวงจร ตอบโจทย์การสนับสนุนการดำเนินกิจการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ส่งเสริมการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การระดมทุนครั้งนี้ จึงเป็นการเสริมความแข็งแรงด้านเงินทุนให้บริษัทฯ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุนในธุรกิจใหม่ พัฒนานวัตกรรมใหม่ และจ่ายคืนเงินกู้ ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนในระยะยาวและสามารถขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมั่นคง

PRTR มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน การขยายธุรกิจและความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทในอนาคต

PRTR มีผู้ถือหุ้นใหญ่ภายหลัง IPO และการขายหุ้นสามัญเดิม ณ วันแรกที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ กลุ่มนางสาวริศรา เจริญพาณิช 17.8% นางสาวอรฤดี เกตุทวี 14.2% กลุ่มผู้บริหาร 11.0% กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม 13.7% และกลุ่ม JMART 15.0% คิดเป็นการถือหุ้นรวม 71.7% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.prtr.com และที่ www.set.or.th

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด