รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงเมืองนราฯ เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ สร้างงาน เพิ่มทักษะกระตุ้นท่องเที่ยว - เศรษฐกิจชายแดนใต้

พฤหัส ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ๑๐:๐๙
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมพิธีเปิดแพขนานยนต์ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว และพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงานจ.นราธิวาส หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ ณ ด่านศุลกากร อ.ตากใบและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส
รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงเมืองนราฯ เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ สร้างงาน เพิ่มทักษะกระตุ้นท่องเที่ยว - เศรษฐกิจชายแดนใต้

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมต่อยอดการประกอบอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสถือเป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่สำคัญ ซึ่งรัฐบาลมุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพให้เป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ระยะที่ 2 และกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการเร่งส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานประชาชนมีทักษะฝีมือ มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

โอกาสเดียวกันนี้ รมว.สุชาติ ยังได้นำ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส โดยได้พบปะให้กำลังใจกับสมาชิกกลุ่มอาชีพที่มาจัดแสดงผลงาน จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มสตรีสานเสื่อกระจูดบ้านโคกพะยอม มีสมาชิก 20 คนกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ และกลุ่มที่ 2 เยี่ยมชมผลงานและกิจกรรมการฝึกอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการประกอบขนมอบ และหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี หลักสูตรละ 20 คน ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาสและเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของบริษัทศรีตรัง แอโกรอินดัส จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ที่มาแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานและแสดงผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งโครงการนี้เพื่อส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมให้ลูกจ้างสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

พล.อ.ประยุทธ์ฯ และ รัฐมนตรีฯ สุชาติ ยังได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ ชาวบ้านในพื้นที่ และให้กำลังใจบัณฑิตแรงงานของจังหวัดนราธิวาสที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งบัณฑิตแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงานเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงเมืองนราฯ เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ สร้างงาน เพิ่มทักษะกระตุ้นท่องเที่ยว - เศรษฐกิจชายแดนใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด