ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(15 สิงหาคม 2550)

พุธ ๑๕ สิงหาคม ๒๐๐๗ ๐๘:๐๐
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--อินโฟเควสท์
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2550
09.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะ
รัฐมนตรี คณะที่ 2 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
13.30 น. นายธฤต จรุงวัฒน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ แถลงข่าวประจำ
สัปดาห์ ณ ห้องแถลงข่าว
13.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึก
บัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
13.30 น. Director-General of the Department of Information
and Ministry's Spokesperson, give a weekly press
briefing ณ Press Center
14.00 น. นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการคณะกรรมการบริหารสมาคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับทุนการศึกษาภาษาจีนเบื้องต้น
เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่
ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
14.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียนใน
โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ เข้ารับโอวาทจากนายก
รัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล
15.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศักยภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1/2550 ณ
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
15.30 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ข้าราชการตำรวจ ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบ
รัฐบาล
17.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Matichon Fair และ
แสดงปาฐกถาในหัวข้อ “การปลุกจิตสำนึกในการดูแลสังคม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ณ Meeting Room ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
18.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “นิทรรศการเชิด
ชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด