ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (15 มีนาคม 2547)

จันทร์ ๑๕ มีนาคม ๒๐๐๔ ๐๘:๓๒
กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2547
09.00 น. - นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง
"ภาคเอกชนไทยในตลาดเปิดของจีนยุคใหม่" ณ วิเทศสโมสร
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
09.30 น. - นาย Romon Ignacio Ripoll Diaz รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ลงทุนต่างประเทศและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของคิวบาเข้าเยี่ยม
คารวะ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ที่ห้องรับรอง 1 ชั้น 5 กระทรวงการต่างประเทศ
13.30 น. - ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง
การต่างประเทศ หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
(The 1st Meeting of Thai - Cuban Joint Commission for
Economic and Technical Cooperation) ร่วมกับนาย Ramon
Igncio Ripoll Diaz รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน
และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของคิวบา หัวหน้าคณะ
ผู้แทนฝ่ายคิวบาที่ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
16.00 น. - นาย Rasoul Eslami เอกอัครราชทูตอิหร่าน เข้าพบ ดร.สุรเกียรติ์
เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อยื่นสาร
ขอบคุณจากรัฐบาลอิหร่านเนื่องในโอกาสที่รัฐบาลไทยให้ความ
ช่วยเหลือต่อเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวที่เมือง Bam ประเทศอิหร่าน
ที่ห้องรับรอง 1 ชั้น 5 กระทรวงการต่างประเทศ
17.00 น. - พิธีลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหอการ
ค้าไทยกับหอการค้าคิวบา (Cooperation Agreement
between The Chamber of Commerce of the Republic of
Cuba and The Thai Chamber of Commerce, Thailand)
ระหว่างผู้แทนหอการค้าไทยและผู้แทนจากคิวบา
ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 643-5105 โทรสาร. 643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--
-พห-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด