ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (29 ตุลาคม 2547)

ศุกร์ ๒๙ ตุลาคม ๒๐๐๔ ๐๘:๑๖
กรุงเทพฯ--29 ต.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2547
14.00 น. - ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศ มอบรางวัลการประกวดเรียงความเรื่อง "ข้าพเจ้าอยาก
ทำอะไรให้แผ่นดิน" ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในโครงการ
ยุวทูตความดีฯ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ ที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด