ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (22 พฤศจิกายน 2547)

จันทร์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๐๔ ๐๗:๕๐
กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2547
10.30 น. - นายกิตติ วะสีนนท์ อธิบดีกรมอาเซียน จะบรรยายสรุปเรื่องการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ เวียงจันทน์
ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศิจกายน 2547 ณ ห้องแถลงข่าว
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
14.30 น. - นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการ
อำนวยการจัดการแข่งขันรถอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India car rally)
จะแถลงข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันรถฯ ณ ห้อง 501 ตึกบัญชาการ
ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ การแข่งขันรถฯ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22
พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2547 เป็นกิจกรรมที่อาเซียนและอินเดียร่วม
กันจัดขึ้น โดยใช้เส้นทางผ่านอินเดีย พม่า เวียดนาม กัมพูชา
ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด