ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (1 ธันวาคม 2547)

พุธ ๐๑ ธันวาคม ๒๐๐๔ ๐๘:๐๔
กรุงเทพฯ--1 ธ.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2547
10.30 น. - นาย Sergey Lavrov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซีย พบปะหารือกับ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา
12.00-14.00 น. - งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ณ ห้องสัตตบงกช กระทรวงการ
ต่างประเทศ
14.00 น. - นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวง
การต่างประเทศร่วมกับศาสตราจารย์นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ
เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะรองประธาน
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และศาสตราจารย์
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จะแถลงข่าวผลการตัดสินผู้ที่ได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2547
ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ตึกสยามมินทร์ ชั้น 2
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- Mr.Sihasak Phuangketkeow, Direct-General of the Information
Department, Ministry of Foreign Affairs, together wiht Professor
Supat Vanichakarn, Secretary-General of the Prince Mahidol Award
Foundation, Professor Piyasakol Sakolsatayadon, Dean of Faculty
of Medicine, Vice-President of the Prince Mahidol Award
Foundation, and Professor Vicharn Panich, M.D.,Chairman of
the Intermationan Award Committee will hold a press conference
to announce the awardees of the Prince Mahidol Award 2004 at
Prince Mahidol Museum, Siamintra Building, Faculty of Medicine,
Sireraj Hospital.
18.30 น. - งานเลี้ยงรับรองบริเวณ ราชนาวิกสภา
- งานเลี้ยงอาหารค่ำบนเรือ Pearl of Siam
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด