SET9: ตลท. และโพสต์ ร่วมมือกันจัดทำวารสาร "SET JOURNAL"

อังคาร ๒๔ ธันวาคม ๑๙๙๖ ๐๙:๑๓
กรุงเทพ--24 ธ.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ Mr. Nigel Oakins กรรมการผู้จัดการ บริษัทโพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างจัดทำและพิมพ์วารสารรายเดือน "SET JOURNAL" เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2539 ณ ห้องประชุมใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของวารสารดังกล่าวว่า เป็นวารสารรายเดือนภาษาอังกฤษฉบับแรกของตลาดหลักทรัพย์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจการ และกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ การพัฒนาตลาดทุน และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นหลัก อีกทั้งยัง ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังนักลงทุนต่างประเทศ เพื่อสร้าง ภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับตลาดทุนไทย อันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการก้าวไป สู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์ในระดับภูมิภาค
สำหรับเป้าหมายหลักของวารสารดังกล่าว มุ่งไปที่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันทั้ง ในและต่างประเทศ สำนักงานตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้จัดการ กองทุน สำนักวิจัยหุ้น สื่อต่างประเทศและเครือข่ายข้อมูลต่างประเทศ ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
สาระสำคัญของวารสารดังกล่าวประกอบไปด้วย ภาคบทความ (Special Features) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวที่กำลังอยู่ในความสนใจใน ขณะนั้น ตลอดจนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ ๆ ในแวดวงตลาดทุนทั้งใน และต่างประเทศ ส่วนที่สอง ภาคข้อมูล (Stock Information) เป็นการสรุป รวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ราคา ปริมาณ มูลค่า การซื้อขาย ฯลฯ พร้อมทั้งสถิติเบี้ยงต้นของหลักทรัพย์ เช่น จำนวนหุ้นจดทะเบียน มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด EPS BV ฯลฯ ของทุกรายหลักทรัพย์ในรอบเดือนที่ผ่านมา ตลอดจนรายงานภาวะตลาดหุ้นชั้นนำและตลาดหุ้นใกล้เคียง
ส่วนที่สาม ภาคกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับ (Rules & Revisions) เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่สำคัญ ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งใน ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือออกใหม่ ส่วนสุดท้าย คอลัมน์ประจำ (Departments) เป็นการสรุปข่าวความเคลื่อนไหวของแวดวงเศรษฐกิจการเงิน ตลาดทุนและธุรกิจ หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้ง ภาพข่าวกิจกรรมทางธุรกิจและสังคม ของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทจดทะเบียน หน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
วารสาร "SET JOURNAL" กำหนดออกเป็นประจำทุกวันที่ 10 ของ เดือน โดยเริ่มฉบับแรกเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผู้สนใจบอกรับเป็นสมาชิกติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกส่งเสริมและเผยแพร่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 254-0960-9 ต่อ 173-174 --จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด