สวรส.เชิญชวนผู้สนใจรับทุน

อังคาร ๐๑ กรกฎาคม ๑๙๙๗ ๑๘:๓๓
กรุงเทพ--1 ก.ค.--สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดกว้างให้ทุนสนับสนุนการทบทวนสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิทยาการหลายโครงการ ทุนละ 50,000-150,000 บาท สนใจติดต่อสถาบันฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2540
นายแพทย์สุภกร บัวสาย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดเผยว่าสถาบันฯ จะให้ทุนวิจัยทบทวนสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ดังนี้ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขสภาพดี องค์กรและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคสินค้าและบริการด้านสุขภาพ บทบาทองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรชุมชนด้านสุขสภาพ การตลาดของสินค้าและบริการ ซึ่งสามารถกระทบต่อสุขภาพ และการปรับปรุงระบบบริการด่านแรก ทุนละ 50,000-150,000 บาท
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขกล่าวว่า การให้ทุนในหัวข้อดังกล่าวข้างต้นจะเป็นการทบทวนประมวลองค์ความรู้จากนานาประเทศ การเสนอสถานการณ์ในประเทศไทยรวมทั้งบทวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อมุ่งเป็นพื้นฐานสำหรับกำหนดโครงการวิจัยเชิงนโยบายที่สามารถส่งผลกระทบระดับสูง
โดยผู้สนใจขอรับทุน ต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือ กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อที่ทบทวน หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวสามารถส่งข้อเสนอโครงการ แสดงความสำคัญ หลักการประโยชน์ที่คาดหวัง วิธีการแหล่งข้อมูล ประเด็นวิเคราะห์และแผนงานสังเขป หัวข้อสำคัญหรือสารบัญของรายงานการทบทวน ประวัติของผู้วิจัย มายังสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2540 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกกรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 951-1286-93--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด