(ต่อ2)ASIANET : ควอลคอมม์เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 แข็งแกร่ง

พุธ ๒๓ กรกฎาคม ๑๙๙๗ ๑๖:๕๒
ซานดิเอโก--23 ก.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์--เอเชียเน็ท
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ บริษัทควอลคอมม์รับรู้รายได้ก่อนคำนวณภาษีที่ ระดับ 4 ล้านดอลล่าร์โดยที่มียอดขายจากการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดซึ่งเป็นผลมาจาก การที่บริษัท โกลบอลสตาร์ เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ได้ออกวอแรนท์ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ทั้งนี้ รายได้ส่วนนี้อยู่นอกเหนือจากรายได้ก่อนคำนวณภาษีที่ระดับราว 10 ล้าน ดอลล่าร์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนหลักทรัพย์ต่างๆเข้าสู่ราคาตลาด ก่อนหน้าที่จะมีการขาย ส่วนดอกเบี้ยของบริษัทควอลคอมม์ที่อยู่ในบริษัท โกลบอลสตาร์ ซึ่งถือกรรมสิทธิ์โดยทางอ้อมโดยผ่านทางการเป็นหุ้นส่วนบางอย่างที่จำกัด ก็ยังคงอยู่ใน ระดับราว 7 %
สำหรับรายได้ที่อยู่ในรูปดอกเบี้ยก็เพิ่มมากกว่า 2 เท่าในไตรมาสที่ 3 ของ ปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 12 ล้านดอลล่าร์ อันเป็นผลสืบเนื่องจากเงินที่ได้มาจากหุ้นบุริมสิทธิ์ แปลงสภาพที่มีการเสนอในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ส่วนค่าใช้จ่ายในรูปดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้น เป็น 3 ล้านดอลล่าร์ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ เมื่อเทียบกับระดับ 1 ล้านดอลล่าร์ในไตร มาสที่ 3 ของปีที่แล้ว อันเนื่องมาจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้สนับ สนุนความจำเป็นทางด้านเงินทุนในการทำงานของ QPE
ด้านการจัดจำหน่ายก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพที่มีมูลค่า 10 ล้านดอลล่าร์สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเข้ามาแทนที่ของหุ้นทรัสต์ บุริมสิทธิ์แปลงสภาพในอัตรา 5.7 % มูลค่า 660 ล้านดอลล่าร์ที่ออกโดยบริษัทควอลคอมม์ เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา
โดยที่เป็นการสอดคล้องกับรายได้ของผลิตภัณฑ์ handset ที่ลดลง ดอกเบี้ย โดยส่วนน้อยก็ลดลงจากไตรมาสที่แล้วสู่ระดับราว 1 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งบริษัทควอลคอมม์เป็น ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์โดยผ่านทั้งทาง QPE และจัดจำหน่ายเอง
ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงถึงผลประโยชน์ทางด้านภาษีรายได้ในช่วงระหว่าง ไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ เนื่องมาจากรับรู้ตัวเลขภาษีทรัพย์สินที่ได้ถูกยกมาทั้งหมด ซึ่งการรับรู้ สินทรัพย์นี้ก็ได้ส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อรายได้ต่อหุ้นขึ้นเป็น 0.10 ดอลล่าร์ในไตรมาสปัจจุ บันนี้ ซึ่งอิงจากอัตราการประมาณการณ์ภาษีประจำปีที่ระดับ 20 % สำหรับปีนี้ ส่วนในอนาคต นั้น บริษัทก็คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะแสดงให้เห็นถึงอัตราดอกเบี้ยของบริษัทอื่นที่อยู่ในแคลิฟอร์ เนีย
เนื่องจากมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองซานดิเอโก้ บริษัทควอลคอมม์จึงเป็นผู้ พัฒนา, ผลิต, ทำแผนการตลาด, จดลิขสิทธิ์ และปฏิบัติระบบการสื่อสารแบบก้าวหน้า และ ผลิตภัณฑ์ที่อิงอยู่บนเทคโนโลยีดิจิตอลไร้สายที่จดทะเบียนแล้ว สำหรับผลิตภัณฑ์เบื้องต้นของ บริษัทก็ได้แก่ ระบบ OmniTRACS (R) (ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่อาศัยดาวเทียมทางธรณี วิทยาที่ให้ข้อมูลแบบ 2 ทาง และให้บริการการรายงานตำแหน่ง), ระบบการสื่อสารแบบไร้ สาย CDMA และผลิตภัณฑ์อื่นๆ พร้อมด้วยการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านดาวเทียบแบบ Low- Earth-Orbit ของบริษัทโกลบอลสตาร์
ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทก็ได้แก่ ซอฟต์แวร์อีเมล์ Eudora Pro(R), ผลิตภัณฑ์ ASICs และอุปกรณ์และระบบการสื่อสารสำหรับลูกค้าในภาครัฐบาลและเชิงพา ณิชย์ทั่วโลก หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของบริษัทควอล คอมม์ สามารถแวะดูได้ที่เว๊บไซต์ของบริษัทที่ http:..www.qualcomm.com-- จบ--
--บิสนิวส์แปลและเรียบเรียง-กช/กก--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด