สถาบันวิจัยสาธารณสุขรายงานอุบัติเหตุคร่าชีวิตคนไทย 41 คนต่อวัน

จันทร์ ๑๔ กรกฎาคม ๑๙๙๗ ๑๐:๐๙
กรุงเทพ--14 ก.ค.--สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คนไทยเสียชีวิตจากอุติเหตุจราจรประมาณ 41 คนต่อวัน มีสาเหตุจากสุราถึง 50% เฉลี่ย 2 คนต่อชั่วโมง คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศปีละกว่า 1 แสนล้านบาท เร่งระดมสมองวิจัยหามาตรการป้องกัน
นายแพทย์ สุภกร บัวสาย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดเผยว่า พบคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติภัยจราจรประมาณ 41 คนต่อวัน เฉลี่ย 2 คน ต่อชั่วโมง ในจำนวนนี้ 50% มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละ 1 แสนล้านบาท และจากวิธีคิดคำนวณของธนาคารโลกพบว่า การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของคนไทย คือเป็น 1.5 เท่าของโรคหัวใจและหลอดเลือด 5 เท่าของโรคเอดส์ และ 10 เท่าของการฆาตกรรม นอกจากนี้จากการประมาณการของภาคเอกชนคาดว่าปริมาณรถยนต์ ซึ่งไม่รวมรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นปีละ 8-13% และในปี 2543 คาดว่าจะมีรถยนต์เพิ่มขึ้นปีละ 725,000 คัน เช่นเดียวกับพื้นผิวจราจรก็กำลังเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ดังนั้นหากไม่มีมาตรการใดรองรับหรือแก้ปัญหาดังกล่าว ปัญหาการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบันได้
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขกล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงได้พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อถนนปลอดภัยขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยจราจร ส่งผลให้อัตราการลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการหลักคือ โครงการสร้างดัชนีชี้วัดความปลอดภัย โครงการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยบนถนน โครงการสาธิตระดับจังหวัด และโครงการประเมินสถานการณ์ กลยุทธ์และเทคโนโลยี
นายแพทย์สุภกร กล่าวอีกว่า แม้ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดตั้งองค์กรในระดับชาติและระดับจังหวัด การออกกฎหมาย การกำหนดนโยบายในรูปมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการวิจัย แต่อัตราการเกิดอุบัติเหตุยังมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการดำเนินงานยังขาดการประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับสังคมไทย และการวิจัยมักขาดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและขาดกลไกนำความรู้ไปสู่การเปลี่ยนแปลง
สอบถามรายละเอียดได้ที่ เนาวรัตน์ ชมยวง โทร. 951-1286-93 ต่อ 139--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด