สวรส.แนะ 5 แนวทางเพื่อสุขภาพดี

พฤหัส ๓๐ เมษายน ๑๙๙๘ ๑๘:๑๘
กรุงเทพ--30 เม.ย.--สวรส.
นายแพทย์สุภกร บัวสาย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเผยว่า จากปัญหาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวันอันควรของคนไทย ได้แก่ การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจราจร โรคเอดส์ โรคมะเร็ง พิษภัยจากบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านมา ยังคงเน้นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนั่นคือ เน้นไปที่การรักษามากกว่าการป้องกัน ดังนั้นเพื่อให้การแก้ปัญหาดำเนินไปอย่างถูกจุด จึงควรปรับการดำเนินงานใหม่ โดยหันมาใช้กระบวนการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น ทั้งนี้การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ จะต้องอาศัยแนวทางแห่งการส่งเสริมสุขภาพ 5 ประการ คือ การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ, สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ, เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง, พัฒนาทักษะส่วนบุคคล และการปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข
สำหรับการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพได้แก่ มาตรการทางด้านกฏหมาย การคลัง ภาษี การปรับองค์กร เพื่อสร้างสุขภาพดี เป็นต้น, การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ได้แก่ ความร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติที่จะเอื้อต่อสุขภาพ, การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง ได้แก่ การเสริมสร้างอำนาจชุมชน ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การดำเนินการเพื่อสุขภาพดี, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร การศึกษาเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นทางเลือกในการให้ประชาชนสามารถควบคุมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของตนเองได้ และการปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข ได้แก่ การหันมาทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเปิดกว้างในความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
รองผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวต่อว่า แนวทางดังกล่าว 5 ประการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพนั้น เป็นแนวการส่งเสริมสุขภาพยุคใหม่ ที่ให้ผลตอบแทนด้านสุขภาพอย่างคุ้มทุน เพราะจะนำมาซึ่ง สันติภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาหาร รายได้ ระบบนิเวศน์ที่มั่นคง ทรัพยากรที่ยั่งยืน ความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหรือทรัพยากรพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพดี
อย่างไรก็ดีในการดำเนินการกลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น บุคลากรสาธารณสุขจำเป็นต้องมีบทบาทในการชี้แนะให้คำแนะนำ ต่อประชาชน และต้องประสานงานระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ พร้อมทั้งเพิ่มความสามารถแก่ประชาชนในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
อนึ่งในการประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2 เรื่องส่งเสริมสุขภาพ : บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2541 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลส จะมีการหยิบยกแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ 5 ประการ ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพยุคใหม่ เป็นหัวข้อหนึ่งในการประชุมด้วย--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด